Lain mukaisia maksuja

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jolla muutetaan Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017 - 2019 annettua asetusta  1 - 3 §:n osalta.

Riistanhoitoyhdistyksen perimät maksut pysyvät euromääriltään ennallaan:

3 § Riistanhoitoyhdistyksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Riistanhoitoyhdistys perii suorittamistaan tehtävistä maksuja seuraavasti:

1) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 2 §:ssä tarkoitetusta

metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa koekerralta;

2) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ampumakokeesta 20 euroa koekerralta;

3) metsästyslain 21 a §:ssä tarkoitetusta ampumakoetodistuksesta 15 euroa;

4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuksen aktiivisuudesta

annettavasta todistuksesta 27 euroa.

Metsästyslain 21 a §:ssä on  ampumakokeen vastavuoroinen tunnustaminen, josta peritään maksua 15 euroa.

Sähköpostiviesti  7.8.  ”Ampumakokeen vastavuoroinen tunnustaminen ja metsästyskortti ulkomaalaiselle metsästäjälle”

Riistanhoitoyhdistys antaa todistuksen toisessa maassa suoritetun ampumakokeen tai edellä tarkoitetun selvityksen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Annettava todistus on vastaavanlainen kuin suomalainen ampumakoetodistus (joko rihlatun luotiaseen tai jousikokeen ampumakoetodistus) ylimääräisen paperibyrokratian välttämiseksi.