Metsähallituksen kysely luonnonpuiston käytön kehittämiseksi

Metsähallituksen Järvi-Suomen luontopalvelut on käynnistänyt Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksen syksyllä 2020. Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla sovitetaan yhteen alueen luonnonsuojelun, virkistyskäytön, luontomatkailun ja muun käytön tavoitteita. Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla suunnitellaan esimerkiksi reittien ja taukopaikkojen kehittämistä puiston käyntimääriä paremmin vastaaviksi.
Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan syksyn 2020 ja talven 2021 aikana. Suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta: https://www.metsa.fi/helvetinjarvi-suunnittelu
Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).
Kaikille Helvetinjärven kansallispuistossa liikkuville ja alueesta kiinnostuneille on julkaistu karttapohjainen verkkokysely. Siihen toivotaan kaikilta kiinnostuneilta mielipiteitä, kehitysehdotuksia ja muita ajatuksia kansallispuiston nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä: http://mpt.link/helvetinjarvikysely
Työn edetessä julkaistaan hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos alkuvuonna 2021. Luonnos tulee nähtäville ja kommentoitavaksi Metsähallituksen verkkosivuille ja se lähetetään myös lausunnolle keskeisille sidosryhmille, esimerkiksi teille Ruoveden riistanhoitoyhdistykselle. Myös Ruoveden Metsästysseuralle, Visuveden hirvimiehille, Kurun erämiehille, Pyydysperän paukulle ja Pourun erämiehille on tarkoitus lähettää lausuntoluonnos nähtäville.

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat:
1) metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen;
2) riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen;
3) metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa; sekä
4) muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat:
1) kestävän riistatalouden edistäminen;
2) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen;
3) riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen
hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen;
4) metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä; sekä
5) muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen.

Riistanhoitoyhdistysten yhteys- ja tapahtumatiedot

Riistanhoitoyhdistysten yhteys- ja tapahtumatiedot löytyvät valtakunnallisesta tietokannasta Riistawebistä.